හැදෙන රටත් එක්ක...

வளர்ந்து வரும் நாட்டோடு...

Popular Cities

Explore the Cities with Most of Number of Products and Suppliers

Anuradhapura

Galle

Kalutara

Kegalle

Polonnaruwa

Exclusive Ad Listings

Most Popular and Exclusive Advertisements in Seilama

Success Stories

What Our Values Customers Say about Us

Thank You very much, RDB Gampaha Branch, for your support. මේ අවස්ථාව විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මැතිතුමා,සමෘද්ධි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මැතිතුමා, විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ජගත් ඩී ඩයස් අතාවුදගේ , ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති මහින්ද සාලිය, සමාන්‍යාධිකාරී දමිතා කුමාරි රත්නායක ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරි මහත්ම මහත්මින් සහභාගී විය.

The bank is keen on empowering its’ customers in the micro, small and medium scale industries, women as well as the agriculture, livestock and fisheries industries who would in turn contribute towards the country’s economic development.